Projekttyp:

Strategisk verksamhetsrådgivning

Kund:

LF Affärsservice Sydost AB

Kontaktperson:
Linus Gad

+46 70-947 87 45

linus.gad@xlent.se

XLENT har på uppdrag av LF Affärsservice Sydost genomfört en analys inom IT för att se över hur de kan höja nivån på deras erbjudande och leverans samt skapa ett större värde för verksamheten.

Utmaning

LF Affärsservice Sydost AB utför tjänster inom IT, ekonomi och telefoni åt ägarna Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Länsförsäkring Kronoberg. Ett förbättringsarbete har genomförts inom IT under åren som gått sedan uppstarten men man såg ett behov av att genomföra en organisationsanalys inom IT, för att se över hur man arbetade och vad man kunde göra för att ytterligare lyfta funktionen och leveranserna. Allt för att skapa största möjliga mervärde för ägarna.

Lösning

Målet med översynen var att etablera en bild av nuläget och de utvecklings- och förändringsbehov som fanns inom IT-verksamheten hos LF Affärsservice Sydosts IT-enhet. XLENT utgick från affärsverksamhetens behov och prioriteringar, för att sedan kanalisera dem till LF Affärsservice Sydosts IT-enhet. Utifrån etablerade standarder (baserat på COBIT) genomförde XLENT en analys ur fem perspektiv för att ge en heltäckande bild av hur IT-verksamheten drivs. Samt hur väl det matchar gentemot verksamhetens förväntningar. XLENT använde ett värdebaserat angreppssätt, med utgångspunkt i att IT-organisationen och dess leverans på bästa sätt skall skapa värde för verksamheten. Tyngdpunkten i kartläggningen låg på göra rätt saker snarare än att göra saker på rätt sätt och en praktiskt fungerande IT-verksamhet värderades högre än teoretisk fullständighet.

XLENT förstod väldigt snabbt våra behov och önskemål. Genom dokumentation och intervjuer skapade de sig en tydlig bild över nuläget och presenterade till oss förslag på många bra förbättringsområden. XLENTs analys har gett oss en utmärkt grund i vårt arbete med att utveckla IT-organisationen ytterligare, med syfte att leverera bästa möjliga värde till våra kunder.

- Margareta Olsson Ribeiro Dias, VD, LF Affärsservice Sydost AB
Resultat

XLENT levererade en rapport till VD och presenterade resultatet av genomlysningen för styrelsen. Utfallet gav en tydlig bild av var de står i dagsläget, och konkreta förbättringsområden att fokusera på i arbetet framåt. Genom att sätta en roadmap för genomförandet med aktiviteter prioriterade utifrån angelägenhet har LF Affärsservice Sydost fått ett kraftfullt verktyg i arbetet med att genomföra förändringarna. Det primära fokuset är att skapa en tydlig spårbarhet från affärsstrategi till verksamhetens prioriteringar och hur de i slutändan översätts till mål och nyckeltal för IT-verksamheten. XLENT förtydligade också vad förväntningarna var från ägarbolagen jämfört med vad man levererade i dagsläget, vilket har skapat en mycket konstruktiv dialog kring samarbetet mellan affärsverksamhet och IT.

Om LF Affärsservice Sydost AB

Länsförsäkring Affärsservice Sydost AB ägs av och levererar lokala IT-tjänster till Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Länsförsäkringar Kronoberg. De ansvarar för bland annat hårdvara, mjukvara, behörigheter, nätverk och rådgivning när det gäller nya IT-lösningar.