Projekttyp:

Arkitektur / Integration

Kund:

Skolverket

Kontaktperson:
Mia Jacobsson

+46 76 175 00 38

mia.jacobsson@xlent.se

I syfte att höja kvalitén på matematikundervisningen i Sveriges skolor har Skolverket tillsammans med XLENT tagit fram en lärportal för matematiklärare.

Utmaning

Under en femårsperiod ska ca 40 000 matematiklärare i Sverige fortbildas i något som kallas Matematiklyftet. För att underlätta utbildningen har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram en lärportal för matematik. Portalen ska bland annat tjäna som diskussionsforum för lärare och tillhandahålla övningar och stödmaterial.

Lösning

XLENT har varit med och skapat Lärportalen för matematik som har utvecklats i Oracle WebCenters produktsystem och anpassats efter Skolverkets krav på grafisk design och lättillgänglighet. XLENT verkar som utvecklingsarkitekt i projektet och har stort ansvar för portalens utveckling.

För att möta Skolverkets krav har många specialanpassningar utförts i produktsystemet. En av de viktigaste anpassningarna är automatiserad webbinnehållsgenerering som har minskat arbetstiden för att publicera webbinnehåll med cirka 80 procent. Andra centrala anpassningar är funktionen som möjliggör utskrifter av allt relaterat innehåll inom en modul, kontoadministrering, en sökfunktion, samt organisering av en stor mängd material och funktioner som Skolverket velat erbjuda lärarna.

Resultat

Tillsammans med XLENT har Skolverket skapat en väl fungerande och effektiv lärportal dit matematiklärare bland annat kan vända sig för att hämta stödmaterial, diskutera med andra lärare, eller ställa frågor till matematikexperter runt om i landet. Tack vare den lyckade satsningen har Skolverket även planer på att vidareutveckla samma systemkoncept mot nya ämnen.

Om Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.