Älgförvaltning med ökad samverkan

En gemensam portal för älgdata effektiviserar arbetet för landets älgförvaltare.

Utmaning

Länsstyrelsen i Västernorrland fick i uppdrag av regeringen att för länsstyrelsernas räkning ta fram en nationell IT-portal för älgdata. Syftet med portalen var skapa förutsättningar för en uthållig älgförvaltning och sprida kunskap om älgstammen och dess påverkan på bland annat trafik, skog och biologisk mångfald. Den primära uppgiften var att på kort tid utveckla en interaktiv portal innehållande all relevant data från landets länsstyrelser, jägareförbund, viltolycksrådet, rovdjursinventeringar och skogliga inventeringar. En annan utmaning var att samla inblandade intressegrupper att samverka mot ett och samma mål.

Lösning

XLENT har på uppdrag av Naturvårdsverket medverkat i regeringsuppdragets förstudie. Vi har också skött kravställning och projektlett länsstyrelsernas arbete med den nya IT-portalen Älgdata. Vår projektledning har utgått från en agil, lättrörlig arbetsmetod vilket gjort det möjligt att ha full fart framåt direkt från start. Under projektets gång har länsstyrelserna, som hela tiden samverkat med Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter, samlat in och sammanställt information, samt utvecklat ett system med effektiva verktyg för inrapportering och fakturering. Tillsammans har vi även lyckats skapa ett konstruktivt samarbete mellan de olika intresserepresentanterna i referensgruppen.

Resultat

Länsstyrelserna har på utsatt tid uppfyllt regeringens krav och skapat ett nationsgemensamt verktyg för älgdata. På den publika portalen Älgdata kan jägare på ett smidigt sätt rapportera in avskjutning av älg och sköta fällavgiftsrapportering. Portalen innehåller lättillgänglig och jämförbar statistik om allt från jakt och skogsskador till fodertillgång, trafikkollisioner och den ekologiska balansen. Älgdata effektiviserar administrationen för landets länsstyrelser och förenklar samverkan mellan olika älgförvaltningsgrupper. Trots att regeringens uppdrag har slutförts fortsätter länsstyrelserna att vidareutveckla Älgdata som löpande uppdateras med nya funktioner med kopplingar till länsstyrelsernas interna handläggarstöd.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Sverige är indelat i 21 län. Alla län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt som möjligt. Länsstyrelserna samverkar i stor omfattning och har bland annat en gemensam IT-enhet.

 

Quote symbol Anna Otmalm, Beställare, Länsstyrelsen i Västernorrland

XLENTS flexibla arbetsmetod gjorde att vi kunde anpassa arbetet efter de nya krav och förutsättningar som uppstod. Vi är mycket nöjda med samarbetet.  

Anna Otmalm, Beställare, Länsstyrelsen i Västernorrland

Anders Franzén

Anders Franzén

+46 705 267 515 anders.franzen@xlent.se