Userexperience Interface Skillnad Mellan Ux Och Uidesign

Skillnaden mellan UI- och UX-design?

UI och UX är fortfarande relativt nya områden och begreppen används allt som oftast på liknande sätt. Men hur kan man enkelt skilja dessa begrepp åt? Och hur skiljer sig arbetsuppgifter och ansvarsområden åt mellan en UI- och UX-designer?

Begreppen är besläktade och båda rollerna är centrala för att ett en produkt eller ett system ska fungera på ett tillfredsställande sätt för användaren, man kan inte ha det ena utan det andra. UI-design står för User Interface design och UX-design står för User Experience design.

Vad är UI? 

Enkelt kan man förklara UI som en serie av visuella element som gör det möjligt för användaren att interagera med en produkt eller system. Ett UI element kan vara en knapp, en skärm, ett ljud eller en sida. Något användaren kan trycka på, se, höra eller interagera med för att kunna göra ett informationsutbyte. UI-design fokuserar på produkter och systems utseende och känsla, hur yta ser ut och fungerar. UI syftar på att enbart visuellt vägleda användaren genom en produkt eller systems användargränssnitt.  

Vad är UX? 

UX är den interna upplevelsen hos en användare när den interagerar med element. UX är en upplevelse, en hemsida, en kaffemaskin eller ett besök i en kiosk. UX-design är alla olika element som tillsammans skapar och formar denna upplevelse. Alltså upplevelsen hos användaren vid interaktion mellan användaren och en produkt eller system. UX-design fokuserar på hur användaren upplever en interaktion med en produkt eller system; hur lätt är det för användaren att lösa ett problem eller slutföra en uppgift. Vilka behov har användaren och vilka krav ställer det i sin tur på produkten eller systemet. UX fokuserar på hur interaktionen mellan användaren och produkten eller systemet fungerar, med syftet att skapa enkla, effektiva och relevanta upplevelser för användaren.    

Hur fungerar UI- och UX-design tillsammans? 

I en idealistisk designprocess kommer UX-design före UI-design, då UX-design fokuserar på hur en produkt eller system ska lösa ett problem. UX-designer genomför ett researcharbete som kan innefatta intervjuer, tester med användare och analys av data för att förstå hur och varför användaren använder produkten eller systemet. Researcharbete är en del av den grund som UI-design använder för att skapa designmönster och mikrodetaljer för att implementera denna lösning. UI är alltså de beståndsdelar i ett användargränssnitt som gör det möjligt för användare att interagera med en produkt eller system.

En produkt eller system kan ha alla komponenter som behövs för att fungera korrekt, ett fungerande UI. Men hur upplever användaren det då hen interagerar med produkten eller systemet? Genom UX arbete kan en lösning bli mer användarvänlig. Detta genom att studerar hur en person använder produkten eller systemet, vad har användaren för mål med användandet och vilka möjliga problem användaren stöter på. Utifrån detta kan man skapa en lösning som är enklare för användare att interagera med, där det är lättare för användaren att nå ett givet mål och där användarens behov prioriteras.

Kontentan är att UI- och UX-design kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att skapa en god användarupplevelse med nöjda användare!

Vill ni veta mer om UI- och UX-design och hur vi på XLENT kan hjälpa er att skapa bra användarupplevelser för era användare? Kontakta oss gärna!

Kontakt