Polp Xlent Cybersecurity

Tillämpa ”principle of least privilege” och minska risken för säkerhetsincidenter

Ett bra sätt att minska risken för säkerhetsincidenter, dataintrång och annan illvillig aktivitet är att tillämpa principen om minsta privilegium (Principle of least privilege - PoLP).

PoLP är ett koncept inom säkerhet som innebär att användare, processer och system enbart ska ges tillgång de resurser som behövs och lägsta möjliga behörighetsnivån för att utföra sina uppgifter.  

Genom att endast ge användare och processer de lägsta behörigheter som är nödvändiga kan tillgången till känslig information och system drastiskt minskas och därmed minimera den potentiella skadan. Användare eller processer kan dessutom inte av misstag eller avsiktligen ändra eller radera kritisk data eller inställningar. Principen är mycket viktig princip inom cybersäkerhetsområdet då den hjälper att förhindra obehörig tillgång, oavsiktlig dataförlust samt andra möjliga hot.

Implementationen av PoLP i din verksamhet är ett omfattande projekt men fördelarna är många. 

Vad behöver man göra? Nedan listade PoLP-aktiviteter har erfarenhetsmässigt visat vara framgångsrika.

  • Utred vilka användare ska ha tillgång till specifika resurser baserat på deras roll och ansvar.
  • Dokumentera befintliga behörigheter som användarna har i dagsläget 
  • Fastställ nödvändiga behörigheter för varje roll och ansvarsområde
  • Tilldela lägsta nödvändiga behörighetsnivån till varje användarroll för att genomföra sina uppgifter.
  • Implementera åtkomstkontroll så som rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) eller attributbaserad åtkomstkontroll (ABAC) för att genomdriva de tilldelade behörigheterna.

Räcker det med att göra detta en gång? 

Nja, min uppfattning är att en bra implementering av principen även kräver återkommande granskning och revidering av användarbehörigheter och accessnivåer. Det är också viktigt att säkerställa att säkerhetspolicys och procedurer fullt ut stöder principen samt givetvis att utbilda anställda om deras roll i att upprätthålla en säker miljö och säkerställa att individer får rätt utbildning kring principen och dess effekter. Lämpliga aktiviteter för detta kan du se nedan: 

Granska

  • Monitorera användaraktivitet för att upptäcka eventuella obehöriga åtkomstförsök eller oönskade aktiviteter. Detta innebär förutom övervakning av användaraktiviteter även granskning av åtkomstloggar och rapporter.
  • Granska regelbundet de behörigheter som tilldelats varje användare eller ansvarsroll för att säkerställa att de är korrekta och uppdaterade. 

Revidera

  • Revidera regelbundet användarbehörigheter och åtkomstnivåer.
  • Implementera ett revisionssystem för att övervaka åtkomstförsök och upptäcka eventuella säkerhetsintrång. Till exempel kan ett GRC-system (GRC- Governance, Risk management, Compliance) användas. Ett sådant system kombinerar styrning, riskhantering och efterlevnad i en samordnad modell.

Utbilda

  • Utbilda användare om vikten av minsta behörighet och hur man använder systemet inom gränserna för tilldelade behörigheter.  

Kontinuerlig utvärdering och förbättring

Utvärdera och förbättra er strategi kring lägsta behörighetsprincipen kontinuerligt för att säkerställa att den möter organisationens föränderliga behov och mål. Genom att följa dessa steg kan du effektivt implementera lägsta behörighetsprincipen och bättre skydda ditt system från obehörig åtkomst eller åtgärder. 

Vill du veta mer om PoLP och hur man bäst skyddar sig mot säkerhetsincidenter och intrång är du välkommen att kontakta mig. 

Kontakt