Informationssäkerhet Alt 2

Informationssäkerhet

Vi skapar trygghet i det digitala samhället där vi stödjer er att skydda information och andra tillgångar samt med säker digitalisering genom att erbjuda expertkompetens inom informationssäkerhet.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att säkerställa att informationen är korrekt och inte manipulerad, att endast behöriga personer, processer och entiteter får åtkomst till den samt att informationen är tillgänglig när den behövs.

Vi stödjer er att skapa förutsättningar för ett systematiskt och långsiktigt säkerhetsarbete där vi utgår ifrån era behov, förutsättningar och risker. Vi kan tillsammans med er identifiera ett nuläge, en målbild och sedan stödja er hela vägen från övergripande strategi till genomförande. Vi kan stödja er både strategiskt och operativt samt har kompletterande kompetenser för att ni ska kunna ta ett helhetsgrepp om säkerhetsområdet.

Vi förstår vikten av att anpassa våra tjänster till varje unik verksamhet och era specifika behov och utmaningar. Vår expertis ligger i att hjälpa företag och organisationer att identifiera potentiella säkerhetsrisker och utveckla effektiva strategier för att minska dessa risker och skydda företagets känsliga data. Vi arbetar strukturerat och riskbaserat och genom vår breda och djupa kompetens inom informationssäkerhet kan vi hjälpa er med ett helhetsgrepp inom området.

Med vårt stöd kan ni känna er trygga att ni har en pålitlig partner som arbetar aktivt för att skydda er verksamhet mot potentiella risker och hot. Vi kommer alltid att sträva efter att tillhandahålla de mest effektiva och uppdaterade säkerhetslösningarna som kan hjälpa till att upprätthålla en hög grad av säkerhet och skydd som krävs för att driva en framgångsrik verksamhet.

Vi är välutbildade med hög kompetens och lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete i både privat och offentlig verksamhet. I vårt arbete utgår vi ifrån internationella och nationella standarder och ramverk. Vi bygger långsiktiga relationer som ett led i vår strävan efter att förstå och lösa era komplexa säkerhetsutmaningar för att kunna ge er maximal kundnytta. 

Hur kan vi stödja er?

Inom informationssäkerhetsområdet så kan vi, förutom med nedan, stödja er med strategisk rådgivning, omvärldsbevakning, interimschefsroller som exempelvis CISO, program- och projektledning, förändringsledning samt utbildningar. Vi kan också stödja er med specifika uppdrag/projekt och tjänster.

 • Framtagande av säkerhetsstrategier, policys och styrdokument
 • Införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) enligt ISO 27000
 • Tolkning av lagar, regelverk och direktiv samt anpassning av verksamheten
 • Informationshantering och informationsklassificering
 • Hot- och sårbarhetsanalyser
 • Risk management
 • IT-revision / Audit / Compliance
 • Kontinuitetsplanering och krisberedskap
 • Framtagande av krav och/eller kravuppföljning av interna och externa regelverk
 • Etablering av en säkerhetskultur / awareness
 • Informationssäkerhet vid upphandling och uppföljning av leverantörer ur ett säkerhetsperspektiv
 • Förberedelse inför tillsyn (myndighetsinspektion)