Skandia

Dataskyddssamordning inom Skandia

Med stöd från XLENT skapade Skandia rollen som Dataskyddsamordnare för koncernens IT-avdelning.

Utmaning

Skandia är en kundägd koncern som erbjuder tjänstepension, hälsoförsäkringar och bolån. Utifrån Skandias kundrelationer och kärnverksamhet blir behandling av personuppgifter en nödvändighet, varför dataskyddet inom Skandia är en prioriterade fråga.  Kopplat till detta identifierades ett behov av en Dataskyddsamordnare inom koncernens IT-avdelning som levererar gemensamma IT-lösningar till koncernens bolag och ansvarar för drift och utveckling av koncerns IT-stöd och applikationer. Skandia tog in experthjälp från XLENT för att bygga rollen.

Lösning

Under 2 års tid har XLENT tillhandahållit dataskyddsexpertis till Skandia för att etablera en specifik roll Dataskyddsamordnare koncern IT och ytterligare förbättra förvaltningen av dataskyddsfrågor inom koncerns IT-avdelning. Som Dataskyddsamordnare på koncern IT har ett övergripande ansvar axlats för att stötta, överse och leda arbetet med dataskyddsfrågor. Detta inkluderar att samordna operativt ansvariga gällande insatser för exempelvis identifiering av personuppgiftsbehandlingar, olika typer av moln-förflyttningar och frågor avseende Privacy by design och by default.

I arbetet ingick även att genomföra awareness- insatser, ansvara för personuppgiftsincidentsutredningar och att förbereda och ta fram beslutsunderlag i dataskyddsfrågor. Särskild vikt lades även på att agera brygga mellan IT och övriga verksamheten för att säkerställa samarbete och genomslag för dataskyddsfrågor i hela organisation, från utveckling till förvaltning. Arbetet genomfördes i nära samarbete med Privacy Office tillsammans med vilken den övergripande styrningen och arbetsprocessen för dataskydd inom koncernen vidareutvecklades samtidigt som löpande rådgivning och ställningstaganden i dataskyddsjuridiska frågor togs om hand.

Resultat

Genom att adressera det identifierade behovet har Skandia tagit ett aktivt grepp om dataskyddsfrågorna inom koncern IT, skapat en mer systematisk hantering av dataskyddet och förtydligat ansvar och mandat inom Dataskyddsorganisationen.

Om Skandia

Skandia är en kundägd koncern som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring, bolån och sparande inom Skandiabanken samt rådgivning avseende sparande. Av de c.a 1.8 miljoner kunderna är 1.4 miljoner även ägare och Skandia förvaltar över 750 miljarder kronor i långsiktiga åtaganden åt ägare, kunder, och samhälle. Skandias målsättning är alltid att bedriva verksamheten ansvarsfullt för att säkerställa god avkastning och för att bidra till ett hållbart värdeskapande.

Foto: Skandia

Kund

Skandia

Projekttyp

Dataskydd

Kontakt