Helsingborgsstad Xlent Case

En stadsgemensam affärsplattform

Genom metodiken Nexus Link har XLENT bidragit till Helsingborgs stads förflyttning till en mer kundfokuserad stad.

Utmaning

Helsingborgs stad är på en digitaliseringsresa där förmågan att leverera riktigt smidig och personlig service 24/7 är en av målbilderna. Staden vill göra en förflyttning för att deras nio förvaltningar ska kunna leverera en gemensam service till den enskilde invånaren eller företaget.

XLENTs uppdrag var att se över förutsättningarna att dela data mellan förvaltningarna, och via en gemensam integrationsplattform och systemarkitektur skapa möjligheter att bli mer kund- och datadrivna. Med integrationsplattformen ska respektive förvaltningsdata och befintliga systeminvesteringar kunna samexistera med nya gemensamma system och pågående utvecklingsinitiativ.

Syftet med Helsingborgs digitaliseringsresa är dels att skapa nya digitala tjänster baserade på den gemensamma informationen om kunden och dels kunna effektivisera det interna arbetet med datan som delas mellan förvaltningarna.

Lösning

Baserat på Nexus Link metodik och verktyg genomfördes en förstudie under tio veckor för att definiera vad som är gemensam data och information för de nio förvaltningarna. Här gjordes en inventering och visuell kartläggning av förmågor och begrepp som beskriver vad förvaltningarna och de totalt 11.000 medarbetarna inom Helsingborgs stad gör i det dagliga arbetet. Till kartan kopplas därefter de 100-tals olika verksamhetssystemen för att åskådliggöra vilken förmåga och begrepp respektive system bidrar med.

Utifrån detta togs arkitekturen fram för en stadsgemensam plattform som integrerar de olika systemen som finns inom Helsingborgs stad till en helhet. Från denna plattform kan kundanpassade digitala tjänster konsumera stadsgemensam data och information från alla de olika förvaltningarnas system via ett API.

Resultat

Nexus Links metodik och verktyg har bidragit till att lägga grunden för ett givande samarbete mellan de nio förvaltningarna genom att skapa samsyn, gemensamma definitioner och språk. Allt för uppnå målet: att få staden att upplevas som ETT Helsingborg.

Kartläggningen och den gemensamma integrationsplattformen ligger också till grund för att se möjliga synergier mellan framtida utvecklingsprojekt eller gemensamma system hos de olika förvaltningarna. Samt öka utvecklingshastigheten genom att varje teknisk lösning bidrar till en naturlig del av helheten.

Projektet resulterade i ett lösningsförslag och en handlingsplan med specificerad tidplan för den inledande delen av utvecklingen, av en öppen och leverantörsoberoende integrationsplattform för hantering av kunddata över hela organisationen. Förslaget till arkitektur bygger på en långsiktigt hållbar integrationsplattform med löst kopplade system där integrationarbetet kan förenklas och standardiseras. 

Som en viktig del i den påbörjade förändringsresan för staden är även förslaget till ett Integration Competence Center för att hantera den gemensamma integrationsplattformen. Här ska förvaltningarna tillsammans besluta och driva den kontinuerliga utvecklingen och förvaltningen utifrån kundernas och medarbetarnas förväntningar och krav.

Om Helsingborgs stad

Helsingborg är en av Europas mest innovativa städer och en av anledningarna är att de tror på att vara transparenta och samverka med vår omvärld för att hitta nya lösningar. På deras hemsida delar Helsingborgs stad bland annat med sig av innovationsinitiativ, vilka utmaningar de arbetar med just nu samt metoder och verktyg. Se mer på helsingborg.se.

Kund

Helsingborgs stad

Projekttyp

Systemarkitektur