Hur kan vi stödja er?

Vi stödjer er alltid utifrån era behov och förutsättningar så det spelar ingen roll om ni har kommit långt i ert säkerhetsarbete eller om ni funderar på hur ni ska komma igång. Vilket motiv ni har till att investera i informations- och cybersäkerhet spelar heller ingen roll utan det som är väsentligt är att identifiera vilken nivå av säkerhet som just ni behöver.

Vi erbjuder konsulttjänster, strategisk rådgivning, specifika uppdrag/projekt, utbildningar och långsiktigt partnerskap. Kontakta oss!

Varför blir informations- och cybersäkerhet allt viktigare?

Den digitala utvecklingen ger möjligheter men medför också risker

Den digitala utvecklingen har haft många positiva effekter i vårt samhälle. Det har exempelvis blivit lättare att kommunicera med myndigheter, lättare att göra sina inköp online och lättare för företag att tillhandahålla sina produkter och tjänster till kunder. Allt mer av våra dagliga förehavanden sker i det digitala rummet och alltmer information blir digitaliserad. Därigenom uppstår också fler risker där skyddet för informationen kan bli åsidosatt genom en medveten gärning eller på grund av vårdslöshet eller en olyckshändelse. Med digitaliseringen följer alltså ett behov av att den tas om hand och genomförs på ett säkert sätt så att exempelvis konfidentiell affärsinformation skyddas, kritiskt viktiga verksamhetssystem fungerar eller att det värnas om den personliga integriteten när en individ tillhandahåller sina personuppgifter.

Antalet cyberattacker ökar och hoten blir allt mer avancerade 

Cyberkriminalitet, ekonomiskt cyberspionage och digital politisk marknadsföring har blivit en del av vår vardag. Samhället är idag helt beroende av IT samtidigt som många aktörer inom näringslivet och offentliga verksamheter utsätts för allt fler cyberattacker. Hoten blir allt mer avancerade och förändras snabbt. Bara i Sverige så leder angreppen årligen till kostnader på mångmiljardbelopp.

Säker digitalisering och att säkra verksamhetens tillgångar är avgörande för affärerna

Digitaliseringen utvecklar vårt samhälle men gör det också sårbart. Möjligheterna är stora men kräver ett säkerhetstänk då säkerhetsincidenter och angrepp kan få förödande konsekvenser. Att säkra verksamhetens tillgångar och skapa tillit hos kunder och partners är avgörande för affärerna, vilket innebär att det till sist inte är en teknisk fråga utan en affärsfråga. Företag som inte tar hänsyn till cyberhot i sin affärsutveckling riskerar att halka efter sina konkurrenter och utsätter medvetet eller omedvetet den egna verksamheten för onödiga risker. Därför bör all affärsutveckling även beakta hur cyberhoten kan påverka både det ekonomiska resultatet och företagets värdeutveckling, vilket gör att även styrelsen och företagsledningen bör vara involverade.

Lagar och regelverk kräver anpassning av verksamheten

Det ökade behovet av att adressera informations- och cybersäkerhetsfrågor speglas i de lagar och regelverk som tillkommit i digitaliseringens fotspår. En del av dem är förenade med sanktionsavgifter eller förelägganden, vilket kan skada en organisations renommé eller förtroende från intressenter. Den juridiska aspekten av informations- och cybersäkerhet blir mer och mer komplex och inte bara för offentlig sektor utan även i allt större utsträckning för den privata. Syftet med regleringarna kan något förenklat sammanfattas till att det handlar om att skydda individens fri- och rättigheter och att värna om att Sverige ska kunna fungera som en oberoende och demokratisk rättsstat. Informations- och cybersäkerhet är alltså något som också bidrar till att vårt samhälle kan fortsätta fungera och har en viktig samhällsfunktion.

Hur ser hoten och riskerna ut?

Riktade attacker med ett tydligt syfte och motiv

Bakomliggande aktörer kan utgöras av enskilda individer men också av organiserad brottslighet, terrorister och statsmakter där riktade attacker och intrång kan se olika ut beroende på vilken information eller tillgångar de vill komma åt. Det kan handla om att stjäla forskning, idéer, strategier, känslig information, identiteter osv och leder därmed till förlorade ekonomiska värden. Dessutom kan det handla om utpressning eller nedstängning av verksamhet som till exempel av viktiga samhällsfunktioner. Motivet kan vara ekonomisk vinning, industrispionage, propaganda eller att undergräva tilliten i samhället. Dolda intrång och attacker, som vi inte ens märker, kan användas i syfte att förbereda för sabotage mot kritisk infrastruktur.

Säkerhetsincidenter på grund av bristande medvetenhet eller okunskap bland de egna medarbetarna

Säkerhetsincidenter inträffar inte bara genom medvetna och riktade attacker utan kanske ännu vanligare är att det orsakas av misstag av den egna personalen. Otydliga eller bristande arbetssätt eller interna regelverk kan orsaka situationer där en incident orsakas av medarbetare av misstag och på grund av bristande medvetenhet om säkerhetsrisker. Att arbeta med de processer och arbetssätt som skapar en systematisk och korrekt informationshantering är därför nödvändigt för att uppnå en lämplig nivå av säkerhetsarbete. Därefter måste förankring ske genom utbildningar och awareness-kampanjer för personalen.

Massangrepp som är mer eller mindre slumpartade

Risker och hot är vi alla, såväl privatpersoner som näringsliv och offentlig verksamhet, utsatta för när vi är anslutna till internet då det ständigt pågår intrångsförsök mot internetanslutna system. Den här typen av massangrepp är ofta mer eller mindre slumpartade, men vi måste säkerställa att vi enkelt skyddar oss mot dem.

Vilka är vi?

Vi är konsulter med hög kompetens och lång erfarenhet av att stödja företag, statliga myndigheter, regioner och kommuner och andra organisationer inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Vi har alltid ett helhetsperspektiv där vi ser på säkerhetsarbetet utifrån ett tekniskt, administrativt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv där vi stödjer er att hitta rätt nivå utifrån era behov, förutsättningar och risker. I vårt arbete utgår vi ifrån internationella och nationella standarder och ramverk. Vi bygger långsiktiga relationer som ett led i vår strävan efter att förstå och lösa våra kunders allt mer komplexa säkerhetsutmaningar.

Vill du bli en av oss? Se våra lediga tjänster:

Kontaktperson:
Charlotte Korssell

+46 70 682 68 98

charlotte.korssell@xlent.se